Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/data/www/lokbox.cz/:/usr/local/php-7.4/lib/) in /data/www/lokbox.cz/www.lokbox.cz/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Obchodní podmínky - Lokbox

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Dobrand, s.r.o.
se sídlem Viničné Šumice 248, 664 06 Viničné Šumice
identifikační číslo: 13952668
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.značka C 125458/KSBR
pro výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech činnosti zapsaných v živnostenském rejstříku prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese lokbox.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Dobrand, s.r.o., se sídlem Viničné Šumice 248, 664 06 Viničné Šumice, identifikační číslo: 13952668, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.značka C 125458/KSBR (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese lokbox.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva e-shopu, objednání a prodej alkoholických nápojů (dále jen „zboží“) fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.

 

ZBOŽÍ, BOX A PŘEDPLATNÉ

Zboží má povahu:

 • Boxu obsahujícího produkty určené jak ke konzumaci, tak kosmetické výrobky a výrobky do domácnosti od různých dodavatelů. Zpravidla je box tvořen 5 kusy produktů. Jestli bude některý z výrobků v balení o velikosti vzorku, bude tato informace uvedena kupujícímu buď na webu, sociálních sítích nebo reklamních materiálech. Kupující předem nemusí vědět, jaké produkty v balíčku obdrží. Kupující a prodávající se dohodli, že k určení jakosti, druhu a vlastností zboží v souladu s kupní smlouvou postačí určení obsažené v tomto odstavci, a/nebo
 • dalších samostatných produktů, jak mohou být nabízeny na webu lokbox.cz.

(dále společně jen „Zboží“).

V případě zboží si kupující v rámci sjednávání Kupní smlouvy na webu lokbox.cz zvolí, že má zájem o koupi boxu na základě Kupní smlouvy. Po zaplacení kupní ceny jednoho boxu bude box kupujícímu dodáván opakovaně jednou za kalendářní měsíc do doby, než jedna ze stran smlouvu nevypoví (dále jen „Předplatné“). Toto neplatí pro speciální edice či jednorázové balíčky.

Kupující si je vědom a souhlasí, že pokud povolil při uzavírání původní Kupní smlouvy opakované bezhotovostní platby kartou nebo platebním tlačítkem, může být kupní cena prodlouženého Předplatného stržena z jeho účtu automaticky, nezruší-li souhlas s opakovanými platbami.

Množství Zboží může být v každém kalendářním měsíci vždy omezeno – do vyprodání zásob, přičemž pořadí Kupujících je určeno časovým pořadím uzavření Kupní smlouvy, přičemž do pořadí se Kupní smlouva dostává v případě, že Kupující řádně uhradí kupní cenu Zboží dle Kupní smlouvy; pouze v případě Kupních smluv, kdy Kupující zvolí způsob doručení Zboží na dobírku, se Kupní smlouva dostává do pořadí již ve chvíli jejího uzavření. Informaci o dostupnosti, dodání a dodací lhůtě zásilky zveřejňuje Prodávající v internetovém obchodě na Webu lokbox.cz.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace Zboží umístěná Webu lokbox.cz je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží, resp. druhu Předplatného.
 3. Ceny Zboží určeného pro zasílání po ČR jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků včetně ceny dopravy a nákladů spojených s balením Zboží, kromě ceny případného pojištění zásilky.
 4. Nabídka Zboží a ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 5. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na Webu lokbox.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu), včetně údajů o tom, zda se jedná o Předplatné nebo jednotlivé Zboží, popř. Speciální edici
 • způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží,
 • informace o nákladech spojených s dodáním Zboží, a
 • údaje o Kupujícím (jméno a příjmení, adresa, adresa pro doručení Zboží, e-mail, telefon, případně další, jak jsou vyžadovány příslušným formulářem)

(dále společně jen jako „Objednávka“)

    6. Způsob učinění Objednávky Zboží – Zboží vloží Kupující v rámci Webového rozhraní obchodu do košíku (dále jen „Košík“) na Webu lokbox.cz. Kupujícímu je umožněno dále do Košíku vkládat i další Zboží nabízené na Webové stránce. V Košíku si může Kupující upravit požadované množství nakupovaného Zboží a následně v Pokladně zvolit způsob platby a zvolit způsob dodání.
    7. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky
    8. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit Objednávku“. Odesláním Objednávky Prodávajícímu Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost si jejich text stáhnout a uložit, nebo se s nimi kdykoli seznámit na Webu lokbox.cz. Kupující zároveň potvrzením Objednávky potvrzuje, že se seznámil s dokumentem „Informace o zpracování osobních údajů“, které jsou dostupné na Webu lokbox.cz.
    9. Veškeré Objednávky odeslané prostřednictvím Webu lokbox.cz jsou závazné a neodvolatelné. Pokud není stanoveno jinak, je Objednávka platná a účinná do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla Objednávka odeslána Prodávajícímu. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
   10. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce. Tento e-mail se nepovažuje za Potvrzení Objednávky ve smyslu akceptace návrhu smlouvy.
    11. K uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází až poté, co Prodávající odešle Kupujícímu na jeho e-mail uvedený v Objednávce zprávu s Potvrzením Objednávky (akceptuje Objednávku). Prodávající není povinen Objednávku akceptovat (zejména v případě, že Zboží není skladem, nebo v případě, že Zboží bylo v důsledku technických chyb nabízeno na Webu lokbox za zjevně chybně uvedených podmínek, např. za nepřiměřeně nízkou cenu); o tomto Prodávající Kupujícího vyrozumí e-mailem.
    12. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (např. písemně či telefonicky). V takovém případě k uzavření Kupní smlouvy dochází až dodatečným Potvrzením Objednávky Prodávajícího zaslaným po obdržení dodatečného potvrzení Kupujícího.
    13. Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 30 dnů od jejího uzavření, pokud došlo vinou technické chyby Webu lokbox.cz k chybnému zobrazení nabídky Zboží a v návaznosti na to k uskutečnění Objednávky Kupujícím za podmínek, za kterých Prodávající zjevně nezamýšlel Kupní smlouvu uzavřít – typicky v případech, kdy se na Webu lokbox v důsledku technické závady zobrazuje kupní cena Zboží, která je zjevně nepřiměřeně nízká vzhledem k hodnotě Zboží. V takovém případě Prodávající Kupujícího o nastalé situaci vyrozumí písemně (e-mailem); Kupní smlouva zaniká okamžikem doručení takového vyrozumění Kupujícímu. Prodávající vrátí nejpozději do 30 (třiceti) dnů od odstoupení Kupujícímu celou kupní cenu, kterou Kupující již uhradil na základě Kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu v případě zájmu v takovém případě poskytne potřebnou součinnost, aby Kupující mohl s Prodávajícím uzavřít novou Kupní smlouvu ohledně Zboží, které co možná nejvíce odpovídá jeho potřebám. Možnosti Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy jsou uvedeny dále v těchto Obchodních podmínkách.
    14. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat objednané Zboží Kupujícímu a převést na něj vlastnická práva k tomuto Zboží. Kupující se na základě Kupní smlouvy zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.
    15. Provozovatel umožňuje Kupujícímu, aby Kupní smlouvu uzavřel s Prodávajícím v prospěch třetí osoby (tj. aby Zboží na základě Kupní smlouvy bylo dodáno třetí osobě označené Kupujícím v rámci Objednávky). Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Kupující potvrzuje, že si je vědom, že i v takovém případě je smluvní stranou Kupní smlouvy právě Kupující (nikoli třetí osoba, které bude Zboží dodáno), a kupní cenu Zboží je povinen zaplatit Kupující.
    16. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
    17. Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické formě. Přístup k archivovaným Kupním smlouvám má výlučně Prodávající.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dle způsobů nabízených v objednávkovém formuláři, pokud Prodávající nenabídne další způsoby.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Účet Prodávajícího: č. 2302071276/2010 vedený pobočkou Fio banky – platí pro platby v CZK za Zboží dodávané do ČR
 6. Kupující bere na vědomí, že je vždy třeba zaplatit předem kupní cenu za box, který si přeje obdržet a který je na webu specifikován pro konkrétní měsíc.
 7. Kupní cenu za první box Předplatného je nutné uhradit nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy. V opačném případě není Prodávající povinen Zboží, za které nebyla řádně a včas uhrazena kupní cena, Kupujícímu dodat. Toto se neuplatní v případě platby Zboží na dobírku.
 8. Fyzické dodání Zboží lze uskutečnit až po řádném provedení platby, tj. po připsání finančních prostředků odpovídajících plné výši ceny Zboží na bankovní účet uvedený v předchozím odstavci, v případě doručování Zboží na dobírku je zaplacení dobírky podmínkou předání Zboží Kupujícímu.
 9. Volbu způsobu platby závazně volí Kupující v Objednávce Zboží. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním Zboží.
 10. Splatnost – V případě bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do 3 (pěti) dnů od uzavření Kupní smlouvy. Vzhledem k povaze nabídek Zboží uveřejňovaných na Webu lokbox.cz, které musí být v předem určeném období uhrazeny Kupujícím, není v zájmu Prodávajícího přijímat opožděné úhrady za objednané Zboží. Kupující a Prodávající souhlasí s tím, že v případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny za Zboží je Provozovatel oprávněn od Kupní smlouvy bez dalšího odstoupit. Odstoupením od Kupní smlouvy se Kupní smlouva Kupujícího s Provozovatelem od počátku ruší.
 11. V případě bezhotovostní platby platební kartou nebo platebním tlačítkem je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 12. Kupující, který uzavírá Kupní smlouvu, jejímž předmětem je Předplatné Krabice lokbox, může vyslovit souhlas s opakovanými platbami v případě bezhotovostní platby platební kartou nebo platebním tlačítkem. Po odsouhlasení je Kupující zavázán k fixní opakované platbě v periodě dle zvoleného druhu Předplatného pro účely prodlužování Předplatného (tzv. Rekurentní platby), a to vždy k poslednímu dni periody, ve kterém trvá dané Předplatné. Potvrzení o aktivaci opakovaných plateb přijde Kupujícímu obratem (maximálně do 2 dnů) na e-mail zadaný v Objednávce, případně v Uživatelském účtu. Zrušit opakované platby může Kupující kdykoliv kontaktováním Prodávajícího na e-mail lokbox@lokbox.cz.
 13. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 14. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, případně v Uživatelském účtu.

 

EET

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Garance spokojenosti: Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit v případě nespokojenosti se Zbožím od Kupní smlouvy, a to do 30 dnů ode dne převzetí Zboží Kupujícím, nebo ode dne převzetí první zaslané Krabice lokbox v rámci Předplatného. Odstoupením od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší, tedy Kupující vrátí Prodávajícímu Zboží, a Prodávající mu vrátí celou kupní cenu Zboží. Právo odstoupit od Kupní smlouvy se neuplatní, pokud Kupující již Zboží (nebo jeho první dodávku) spotřeboval. Po uplynutí lhůty k odstoupení dle tohoto odstavce Obchodních podmínek již Kupující právo odstoupit pro nespokojenost se Zbožím nemá. Tímto odstavcem nejsou dotčena práva Kupujícího plynoucí z vadného plnění.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený výše v odstavci 7.2 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující – spotřebitel, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy písemně odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž pokud je předmětem Kupní smlouvy pravidelné dodávání Zboží po stanovenou dobu, běží tato lhůta ode dne první dodávky Zboží.
 4. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat na adresu elektronické pošty Prodávajícího: lokbox@lokbox.cz. K odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který je ke stažení zde. O přijetí tohoto formuláře Prodávající bez zbytečného odkladu jeho přijetí e-mailem na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.
 5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy dle předchozího odstavce, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 7. V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího poté, co mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal.
 8. V případě, že Kupující – spotřebitel odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, přičemž s jejich poskytováním již bylo započato, je Kupující povinen uhradit poměrnou část ceny za služby, které již byly poskytnuty.
 9. Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 10. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal.
 11. Pokud Prodávající poskytne Kupujícímu ke Kupní smlouvě dárek, v případě, že Kupující – Spotřebitel využije své právo odstoupit od Kupní smlouvy dle ustanovení 7.1 těchto Obchodních podmínek, nebo dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí první části Zboží, nebo Kupující – Podnikatel odstoupí od Kupní smlouvy, zavazuje se Kupující takový dárek Prodávajícímu vrátit společně se Zbožím dodaného dle předmětné Kupní smlouvy.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. K expedici Zboží, které je součástí Předplatného, dochází hromadně jednou měsíčně. Od toho se odvíjí dodací lhůta Zboží; první dodávka Zboží v rámci Předplatného po uzavření Kupní smlouvy bude doručena zpravidla v první polovině kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla uzavřena Kupní smlouva, a následně bude Zboží v rámci Předplatného doručováno vždy zpravidla v první polovně dalšího kalendářního měsíce, ve kterém trvá Předplatné. (Prodávající si vyhrazuje právo změny, o které bude informovat na svých webových stránkách). Jednotlivé Zboží, které není součástí Předplatného, je expedováno podle podmínek uvedených v Kupní smlouvě. O tomto a dodací době je Kupující informován prostřednictvím Webu lokbox.cz a/nebo v Potvrzení Objednávky.
 2. Způsob přepravy a dodání zboží si zvolí Kupující v Objednávce. Kupující je oprávněn zvolit jeden ze způsobů přepravy a dodání Zboží, které jsou nabízeny na Webu lokbox.cz v době odesílání Objednávky.
 3. Objednávky jsou vyřizovány neprodleně po uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Článek 8.1 tímto není dotčen.
 4. Prodávající Zboží odešle Kupujícímu až v okamžiku, kdy Kupující uhradí řádně a včas Cenu Zboží v plné výši, toto se nevztahuje na Zboží, které je dle Kupní smlouvy doručováno na dobírku.
 5. Veškeré termíny dodání uvedené na Webu lokbox.cz nebo v Potvrzení Objednávky jsou pouze orientační. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv ztrátu či vzniklé náklady Kupujícího v případě zpoždění při dodání Zboží. V případě, že Prodávající nebude schopen z různých důvodů dobu dodání Zboží uvedenou v těchto Obchodních podmínkách, na Webu lokbox.cz nebo v Potvrzení Objednávky dodržet, bude kontaktovat Kupujícího a informovat ho o reálném termínu odeslání objednaného Zboží.
 6. Pokud objednané Zboží není skladem, může být Kupující o tomto informován prostřednictvím e-mailu, telefonicky, nebo prostřednictvím Webu lokbox.cz. Informace o skladovosti u nabízeného Zboží na Webu lokbox.cz se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy Kupující objedná Zboží uvedené jako skladem a Prodávající jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Kupující kontaktován Prodávajícím.
 7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího (např. není-li i přes dohodnutý termín Kupující přítomen k převzetí Zboží nebo není přítomna Kupujícím určená osoba starší 18 let nebo Kupující není v době dodání Zboží schopen uhradit Cenu, nebo nevyzvedne-li si Kupující uloženou zásilku apod.) nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, předem Prodávajícímu, a to v plné výši. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 8. Zboží je doručováno vždy na Kupujícím uvedenou adresu v Objednávce, popř. výdejní místo. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.
 9. Ceny jednotlivých způsobů doručení Zboží jsou uvedeny ve Webovém rozhraní obchodu. Změní-li Kupující adresu pro dodání Zboží nebo způsob doručení Zboží přímo u některého z poskytovatelů přepravních služeb, je výslovně ujednáno, že Prodávající v takovém případě řádně dodal Zboží Kupujícímu v řádném termínu, tj. v souladu s Objednávkou a v souladu s těmito Obchodními podmínkami, ledaže okamžik doručení Zboží Kupujícímu nelze ujednat dohodou stran odlišně od zákona.
 10. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech – k doručení Zboží dojde nejdříve následující den po expedici Zboží Prodávajícím a v průběhu běžné pracovní doby a dále podle podmínek Kupujícím zvolené přepravní služby. O odeslání a doručování Zboží je Kupující informován přímo zvolenou přepravní službou formou sms, ev. e-mailem, dle podmínek příslušného přepravce.
 11. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V těchto případech doporučujeme sepsat s řidičem/zaměstnancem přepravní služby škodní protokol a pořídit fotodokumentaci. Pokud zjistí Kupující poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího (ohledně uplatňování nároků z vad viz článek 10 Obchodních podmínek).
 12. Má-li Prodávající Zboží odeslat, odevzdá Zboží Kupujícímu, který je Podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá Zboží, které má odeslat, Kupujícímu, který je Spotřebitelem až, jakmile mu věc předá dopravce.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající poskytuje na dodané Zboží záruku, že bude Zboží po níže uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti, a to:u Zboží určeného ke konzumaci do dne spotřeby uvedeného na obalu výrobku, u ostatního spotřebního Zboží v délce 24 měsíců. Záruka za jakost běží od doby dodání (převzetí) Zboží.
 3. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na Zboží vada, má Kupující právo na reklamaci za podmínek uvedených níže.
 4. Záruka se nevztahuje na případy, kdy bylo Zboží poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením, nebo přírodními živly, nebo bylo Zboží poškozeno běžným opotřebením.
 5. Kupující je povinen bezprostředně po dodání (převzetí) Zboží toto prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni, kdy Zboží převzal, informovat Prodávajícího o zjištěných vadách, a to uplatněním práv z vadného plnění, jak uvedeno níže v tomto článku.
 6. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal: – má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě prováděné reklamy; – se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, – Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohyů – je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, – Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 7. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
 8. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy.
 9. Ustanovení uvedená v čl. 6. těchto Obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
 10. Datum spotřeby potravin je uvedeno na obalu a Kupující je povinen se tímto datem řídit a bere jej na vědomí. Prodávající na sebe nepřebírá žádná rizika za případné škody či jiné újmy z konzumace či jiného užití takového Zboží po době jeho doporučené spotřeby. Prodávající vždy zasílá Kupujícímu objednané Zboží tak, aby v době zaslání Kupujícímu mělo toto dostatečnou dobu doporučené spotřeby. Kupujícímu se doporučuje před podáním krmiv důkladně přečíst obsah složení výrobků.
 11. Nároky Kupujícího z vadného plnění: – Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit. – Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno jako Zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, ale Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu Zboží, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. – Kupující nemá právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud neoznámil Prodávajícímu vadu Zboží včas. – Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 12. Uplatňování nároků Kupujícím (reklamace): – Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla: Viničné Šumice 248, 664 06, Viničné Šumice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího oznámení o reklamaci včetně reklamovaného Zboží. – Kupující je povinen oznámit vady Zboží bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. – Kupující je povinen pro uplatnění práva z vad Zboží prokázat jeho nákup (uzavření Kupní smlouvy), a to zejména příslušným účetním či jiným dokladem. – Uplatní-li Kupující právo z vady Zboží, potvrdí mu Prodávající v písemném potvrzení, kdy právo Kupující uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, o době trvání provedení opravy, případné odůvodnění zamítnutí reklamace. – O reklamaci Prodávající rozhodne bez zbytečného odkladu po jejím učinění, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Kupující vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího uplatnění. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že Kupující k vyřízení reklamace poskytl Prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil Prodávajícímu přezkoumat reklamované Zboží. – O vyřízení reklamace vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede zejména datum vyřízení reklamace, způsob vyřízení reklamace, datum převzetí opraveného Zboží Kupujícím, příp. další relevantní údaje. – V případě, že je reklamace Kupujícího oprávněná, má Kupující právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložil za účelem oprávněného uplatnění svých práv z vad Zboží (tj. zejména náhrada poštovného). Kupující požádá o náhradu těchto nákladů prostřednictvím e-mailové adresy Prodávajícího lokbox@lokbox.cz, a přiloží zejména doklady prokazující oprávněnost jeho nároku na náhradu nákladů reklamace, včetně čísla bankovního účtu, na který mají být náklady uhrazeny. Posouzení oprávněnosti nároku Kupujícího provede Prodávající.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 6. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele a to především subjektům nezbytným pro kvalitní vyřízení objednávky, doručení zboží a zjištění spokojenosti zákazníků.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 9. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 10. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 12. V případě, že se výše jmenované dostane do kolize s Zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na webu lokbox.cz zde, přednost má dokument Zásady ochrany osobních údajů.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
 3. V případě, že se výše jmenované dostane do kolize s Zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na webu lokbox.cz zde, přednost má dokument Zásady ochrany osobních údajů.

 

DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu bude doručováno písemně na elektronickou adresu kupujícího.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dobrand, s.r.o., Viničné Šumice 248, 664 06, Viničné Šumice, adresa elektronické pošty lokbox@lokbox.cz, telefon +420 702 032 179 nebo +420 720 544 907

 

V Brně dne 23. 11. 2021

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security